Πατήστε  Ομοιότητα τριγώνων  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις για τη Γεωμετρία της  Β΄ Λυκείου.