Πατήστε  Εργασία Επανάληψης  για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις επανάληψης στο  2ο  κεφ. των Μαθ/τικών κατ/νσης της  Β΄ Λυκείου.