Πατήστε  Επαναληπτική Εργασία στα Πολυώνυμα  για να δείτε τη σχετική εργασία για την άλγεβρα της Β΄ Λυκείου.