Εκτυπώστε το Έντυπο Δικαιολόγησης απουσιών, συμπληρώστε το και παραδώστε το υπογεγραμμένο στη Γραμματεία εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την ημέρα απουσίας του μαθητή. Σε περίπτωση που οι μέρες απουσίας υπερβαίνουν τις 2 (δηλαδή τρεις ημέρες και άνω), η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση.


Αναλυτικότερα

α) Σε περίπτωση απουσίας μίας (01) ή δύο (02) συνεχόμενων ημερών, για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, πρέπει ο ίδιος ο κηδεμόνας να προσέλθει στο Σχολείο και να προσκομίσει ενυπόγραφο σημείωμα-αίτηση δέκα (10) ημέρες από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο σχο­λείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα (10) ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.


β) Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιου­δήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό (με το άρθρο 54 του Ν. 4115/2013 επιτρέπεται η κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων απόρριψη ή αποδοχή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών). Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχω­ρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.


γ) Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τμήματος. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λει­τουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογη­θούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου. Δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, όταν οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

 

 

Για τις διαδικασίες ενημέρωσης των γονέων και δικαιολόγησης των απουσιών ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 104/1979 και Π.Δ. 485/1983.