Πατήστε  Επαναληπτική Εργασία Νο 6 για να δείτε τις σχετικές ασκήσεις (επανάληψη μέχρι και ακρότατα συνάρτησης) με λύσεις - υποδείξεις για τα μαθ/τικά ο.π. της γ΄λυκείου.