Πατήστε  Επαναληπτική Εργασία 6β για δείτε τις σχετικές ασκήσεις επανάληψης μέχρι και προβλήματα ακρότατων συνάρτησης για τα μαθ/τικά ο.π. της γ΄λυκείου.