Πατήστε 3ωρο Διαγώνισμα προσομοίωσης για να δείτε το σχετικό διαγώνισμα στα μαθ/τικά ο.π. της γ΄ λυκείου. (Επανάληψη μέχρι και την παράγραφο 2.7 ακρότατα.)