Πατήστε εργασία 5_4 για να δείτε ασκήσεις σχετικά με τη λογαριθμική συνάρτηση (πεδίο ορισμού - γραφικές παραστάσεις - μετατοπίσεις)