Η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2022 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

2022_8_26-Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ

Τα αποκόμματα των τετραδίων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις περιέχουν την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να προσέλθουν στο σχολείο τους κατά το μήνα Σεπτέμβριο και να δουν τα αποκόμματα των τετραδίων με την αναλυτική βαθμολογία που έλαβαν από τους 2 βαθμολογητές (3 σε περίπτωση αναβαθμολόγησης), σε κάθε υποερώτημα του εξεταζόμενου μαθήματος, στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ.251/25089/Α5 (ΦΕΚ 643 Β΄/27−2−2020), άρθρο 8, παρ. 5.