Αξιότιμοι/μες γονείς και κηδεμόνες 

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα κατόπιν αιτήσεως σας να ενταχθούν τα παιδιά σας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επειδή δε δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα για όσους/ες πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή συνοικούν με άτομο/α  που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά. Για την ένταξη αυτών των μαθητών/ τριών του σχολείου σας σε «Διαδικτυακά Τμήματα» θα διαβιβάσει το σχολείο το αίτημά σας μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Βθμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας έως την ΤΡΙΤΗ 21/9/2021

Επισυνάπτεται η Δ1α/ ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 ΚΥΑ (Β’ 4187) για να διαβάσετε αναλυτικά όλο το άρθρο 9: Οι γονείς/κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών/ τριών υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι οι μαθητές/τριες εμπίπτουν στις περ. β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που δικαιούνται να ενταχθούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μαζί με την ως άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Παράλληλα, προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην ως άνω Επιτροπή, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το σχολείο θα στηρίζει τους μαθητές/τριες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες με ασύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση έως ότου  ενταχθούν σε διαδικτυακά μαθήματα.